Särskilda bestämmelser

Hyra avgifter och dröjsmål
Hyra och avgifter skall betalas i förskott senast sista vardagen före varje kalendermånads början. Om kunden bedriver momspliktig verksamhet tillkommer moms på hyran. Angiven hyrd storlek är ungefärlig och kan variera beroende på förrådets utformning, balkar etc.

Vid dröjsmål med betalning utgår påminnelseavgift om 90 kr samt dröjsmålsränta enligt räntelagen från fakturans förfallodag. Vid dröjsmål överstigande tio dagar eller mer, har Norrlager rätt att låsa förvaringsutrymmet. Överstiger dröjsmålet 30 dagar har Norrlager i Sundsvall rätt att häva avtalet.

En administrationsavgift kommer tas ut vid tecknande av hyresavtal med 200 kr som ett tillägg på första fakturan.

Förvarat gods
Endast torrt gods får förvaras i det anvisade Förvaringsutrymmet och således inga vätskor eller gaser eller annat gods som lätt kan övergå till annan form från fast form. Gods får inte förvaras på annat ställe än i Förvarings-utrymmet. Godsets totala vikt får inte överstiga 500 kg/m², om inte särskild överenskommelse därom träffats.

Det är förbjudet att förvara explosivt, brand-, miljö- eller hälsofarligt, eller på annat sätt skadligt gods, i Förvaringsutrymmet liksom gods som kan orsaka skada eller annan olägenhet i Förvaringsutrymmet, Förvaringsanläggningen eller omgivningen samt gods som på grund av sitt värde eller egenskaper inte är lämpligt att förvara i Förvaringsutrymmet såsom kontanter, smycken, pälsverk och liknande.

Följande är exempel på förbjudet gods, men ej begränsat till: livsmedel eller annat gods som kan dra till sig skadeinsekter, levande djur, lättantändliga material eller vätskor, såsom bensin, gasbehållare samt alla typer av gods som är olagliga att inneha, förvara eller disponera över utan särskilt tillstånd eller vars innehav annars är belagt med straffansvar.

Om förvarat gods kan antas kunna skada person eller egendom, är Kunden skyldig att genast avlägsna godset. För det fall deponerat gods vid inlämning till Företaget innehåller ohyra eller annan olägenhet, som kräver sanering, kommer Kunden att ställas ekonomiskt ansvarig för dylik sanering.

Simple Self Storage åtar sig inte några skyldigheter i fråga om vård, tillsyn, övervakning och liknande av förvarat gods. Företaget ansvarar inte för direkta eller indirekta skador på eller förlust av förvarat gods eller följdskador på person eller egendom orsakade av Kundens gods.

Förvaringsutrymmets användning och skötsel
Kunden får inte använda Förvaringsutrymmet för annat än förvaring av gods. Kunden skall hålla god ordning i och vara aktsam om det upplåtna Förvaringsutrymmet samt iakttaga aktsamhet vid lastning och lossning inom Förvaringsanläggningen. Kunden får inte ändra på, eller utföra några arbeten i Förvaringsutrymmet eller Förvaringsanläggningen.

För inträffad skada på, eller i, Förvaringsutrymmet är Kunden ansvarig, om han inte kan visa att han eller någon han svarar för inte är vållande till skadan. Kund skall innan han tar Förvaringsutrymmet i bruk besiktiga detta och anmäla eventuella skador. Kunden är även ansvarig för skador som Kunden eller Kundens egendom orsakar på Förvaringsanläggningen, omgivningen eller andra kunders egendom

Obligatoriskt försäkringsskydd
Kund skall hålla egendom som förvaras i Förvaringsutrymmet försäkrat. Försäkringsskyddet skall omfatta hela det gällande faktiska värdet av sådan egendom som Kunden avser att förvara i Förvaringsutrymmet och gälla under hela Avtalets giltighetstid.

Avflytt
Har Förvaringsutrymmet sagts upp skall förrådsnyckel och tagg vara återlämnad i Norrlagers brevlåda till avtalat uppsägningsdatum samt Förvaringsutrymmet tömt och städat. Nyckeln och taggen skall vara märkt med förrådsnummer innan återlämning. Kunden skall se till att förvaringsutrymmet noga töms och städas när avtalet upphör. Om kunden inte gör detta har Norrlager i Sundsvall rätt att tömma och städa förvaringsutrymmet på kundens bekostnad. Kunden är då skyldig att betala de faktiska kostnaderna för utrymning, städning, och förvaring av godset, dock minst 300 kr. Hyresvärden utför utflyttningsbesiktning.

Övriga bestämmelser
Om Kunden genom felaktig kodanvändning eller på annat sätt orsakar falsklarm i Förvaringsanläggningen är Kunden skyldig att betala kostnaderna för samtliga vidtagna åtgärder, såsom utryckning av väktare, med anledning av det felaktiga larmet.

Förrådsutrymmet är tillgängligt alla dagar i veckan kl 06-22.

Hyran höjs med 2% varje årsskifte.